Úpadkové právo
Poradna

Úpadkové právo

Jestliže má dlužník závazky vůči řadě věřitelů a není v jeho reálných možnostech, aby všechny splnil, je v úpadku (insolvenci). 

V případě, že by se použily běžné prostředky uplatnění pohledávek věřitelů, vedlo by to k upřednostnění věřitele, který je v předstihu, či je ekonomicky silnější. Insolvenční právo má za cíl, aby byli všichni věřitelé jednoho dlužníka v úpadku uspokojeni spravedlivě a relativně rovnoměrně (bez ohledu na exekuční titul věřitele).

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) rozlišuje dvě základní formy úpadku – platební neschopnost (insolvenci) a předlužení. Úpadek se může týkat jak osob fyzických tak právnických.

Mezi způsoby řešení úpadku patří konkurs, reorganizace, oddlužení a dále dva zvláštní způsoby řešení úpadku – nepatrný konkurs a řešení úpadku finančních institucí.

Insolvenční řízení se liší od ostatních druhů civilního procesu zejména možností provádět i nikým nenavrhované důkazy, omezení přípustnosti opravných prostředků atd.