Úpadkové právo
Poradna

Konkurz

Konkurz

               Konkurz je obecným způsobem řešení úpadku dlužníka podle zákona č. 182/2006 Sb., tzv. insolvenčního zákona, který nastupuje primárně pro všechny typy osob dlužníků (fyzické, právnické) v insolvenčním řízení anebo po neúspěšné reorganizaci či oddlužení. Je zahájen rozhodnutím o prohlášení konkurzu, který se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku.  Cílem je uspokojit nároky věřitelů zpeněžením majetkové podstaty dlužníka. Výnos zpeněžení se poměrně rozdělí mezi věřitele a pohledávky, které konkurzem uspokojeny nebyly, nezanikají, ale zpravidla existují dál.

Konkurs vyhlašuje tzv. insolvenční soud, kterým je krajský soud s příslušností určenou podle ustanovení občanského soudního řádu. Prohlášením konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud bylo nařízeno předběžné opatření, tak toto opatření zpravidla zaniká také. Prohlášením konkursu přechází z dlužníka na insolvenčního správce stanoveného soudem oprávnění nakládat s majetkovou podstatou dlužníka, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Majetkovou podstatou jsou věci, práva a jiné majetkové hodnoty dlužníka. Vyčerpávající příkladmý výčet, co vše do majetkové podstaty dlužníka spadá, nalezneme v § 206 insolvenčního zákona. Věřitelé ztrácejí možnost vymáhat své pohledávky samostatně, postupuje se v mantinelech insolvenčního práva a zpravidla musí své pohledávky do konkurzu přihlásit ve lhůtě vyplývající z rozhodnutí o úpadku.

Majetek dlužníka lze zpeněžit více způsoby a to veřejnou dražbou, prodejem mimo veřejnou dražbu a prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí. O konkrétním způsobu rozhodne insolvenční správce. Veřejná dražba probíhá za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Prodej podle OSŘ provádí příslušný okresní soud. Prodej mimo dražbu lze uskutečnit za podmínek předepsaných v insolvenčním zákoně.

Zajištěnými věřiteli jsou ti věřitelé, jejichž pohledávka je zajištěna zástavním právem, zadržovacím právem i jinými způsoby zajištění pohledávky. Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla přednostně uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. V případě, že na určité věci váznou zajišťovací práva sloužící více věřitelům, tak se věřitelé uspokojují v tom pořadí, v jakém vznikl právní důvod zajištění.

Pokud je insolventní dlužník nepodnikatelem anebo podnikatelem, jehož obrat za účetní období nepřesahuje 2 miliony korun a nemají více než 50 zaměstnanců, postupuje se zvláštním způsobem řešení insolvence a tím je tzv. nepatrný konkurz. V nepatrném konkurzu platí určité odchylné postupy zjednodušující postupy z klasického konkurzu.