Úpadkové právo
Poradna

Oddlužení

Oddlužení

            Oddlužení je zvláštním způsobem řešení úpadku pro dlužníky (právnické osoby i fyzické osoby), kteří nejsou podnikateli. Oddlužení lze provést dvěma způsoby. Prvním z nich je zpeněžení majetkové podstaty a druhým z nich je plnění splátkového kalendáře tak, že dlužník po dobu 5 let plní nezajištěným věřitelům zabavitelnými částmi svých příjmů v poměru stanoveném soudem a zajištění věřitelé se hojí z výtěžku svých zajištění.

Návrh na to, aby byl úpadek řešen oddlužením podává dlužník zároveň se svým insolvenčním návrhem a pokud insolvenční návrh podává jiná osoba, než dlužník, tak má dlužník možnost podat návrh následně do 30 dnů po podání insolvenčního návrhu. Návrh musí podepsat i dlužníkův manžel a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí. Osoby ochotné zavázat se v případě povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo jako ručitelé dlužníka musí návrh podepsat spolu s dlužníkem také. Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek spolu s odůvodněním. Aby se přistoupilo k oddlužení, musejí být splněny určité podmínky. Pokud nejsou splněny, postupuje se obecným způsobem řešení úpadku a tím je konkurz.

Oddlužení musí schválit věřitelé, kteří kvalifikovaně hlasují o způsobu jeho provedení. Po schválení může dlužník opět nakládat (byť s určitými omezeními) se svojí majetkovou podstatou. Nemůže ovšem nakládat s majetkem, který má být zpeněžen ani s majetkem, který slouží k zajištění.

Významným rozdílem mezi oddlužením a konkurzem je to, že poté co dlužník po stanovenou dobu 5 let plní svoje povinnosti řádně a včas, tak mu soud odpustí zbylé dluhy, které má vůči věřitelům zahrnutým do oddlužení. Oddlužení tedy obsahuje určitý sociální prvek řešení situace úpadku, do které se dlužník dostal jakožto nepodnikatel pravděpodobně pouze nehospodárným vedením domácnosti a dává mu možnost (po určitém uspokojení věřitelů) na nový začátek.

 

Možné další rozvětvení:

-        Zpeněžení majetkové podstaty

-        Plnění splátkového kalendáře

-        Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele?