Úpadkové právo
Poradna

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku - §227

               Tento trestný čin nepostihuje jen nesplnění, či nikoliv řádné splnění povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku v insolvenčním řízení, ale ve všech řízeních ve kterých lze uložit nějaké osobě takové prohlášení podat. Jednání, kterým by byla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu, spočívá v tom, že kdokoliv, komu byla povinnost učinit prohlášení o majetku soudem či jinou úřední osobou, takové prohlášení neučiní, jeho učinění se vyhýbá, nebo uvede v takovém prohlášení nepravdivé údaje či údaje hrubě zkreslené. Povinnost podat prohlášení o majetku stanoví například §214 insolvenčního zákona, respektive stanoví možnost insolvenčního soudu dlužníku takovou povinnost uložit. Stejně tak může soud uložit povinnost k učinění prohlášení o majetku podle §252 občanského soudního řádu při výkonu rozhodnutí. Jiný orgán veřejné moci než soud by mohl zastupovat například exekutor, který je též podle §50 odst. 2 exekučního řádu oprávněn vyzvat povinného k prohlášení o majetku a jenž je dle §127 trestního zákoníku úřední osobou. V prohlášení o majetku je nutno uvést skutečnosti relevantní z hlediska zjištění veškerého majetku. Minimální náležitosti prohlášení o majetku lze nalézt v insolvenčním zákoně v §215 odst. 1. Jedná se o veškeré příjmy dlužníka, účty u bank, dlužníky, u nichž má osoba pohledávky, jiná majetková práva, movité věci ve vlastnictví osoby, případně spoluvlastnický podíl na nich, a kde se tyto věci nacházejí (sem spadají i vkladní knížky a cenné papíry), nemovitosti a spoluvlastnické podíly na nich, podnik, či jeho části, a kde se nachází a konečně další práva a majetkové hodnoty, které jsou ocenitelné penězi, eventuálně další skutečnosti, které svědčí o majetkových poměrech osoby.

               Společenský zájem chráněný tímto ustanovením je zřejmý. Účelem je zajistit hrozbou sankce trestní povahy splnění výše uvedené povinnosti, a zároveň motivovat osoby, kterým byla tato povinnost uložena k uvedení pravdivých údajů se zřetelem k tomu účelu a významu takového prohlášení pro další řízení.

               Za spáchání tohoto trestného činu hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 1 rok, nebo trest zákazu činnosti.