Úpadkové právo
Poradna

Předlužení

Předlužení

               O úpadek právnické osoby nebo fyzické osoby-podnikatele jde na základě § 3 odstavce třetího insolvenčního zákona i tehdy, je-li souhrn všech jeho závazků vyšší, než hodnota jeho majetku a zároveň má dva a více věřitelů. Tento stav nazýváme předlužením. Nicméně se přihlíží k další správě dlužníkova majetku nebo provozování podniku a jestliže lze se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že bude moci v dohledné době ve správě svého majetku pokračovat či pokračovat v provozování podniku, tak se o předlužení nejedná.

               Při předlužení neplatí, že když osvědčí dlužník jednající v dobré víře, že jeho platební neschopnost vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby a že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků, tak soud insolvenční návrh věřitele zamítne.

               Co se týče reorganizace, tak se společníci a členové dlužníka považují za věřitele společníci a členové dlužníka. Za pohledávku těchto osob se považuje právo vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu. Nicméně pokud jde o předlužení, tak toto neplatí.

-        Vyhlaseni upadku dlužníka

-        Odkaz odpovědnost statutárního organu